Có thể thấy, cuộc mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Bài viết dưới đây xin đề xuất nhwungx giải pháo trong đào tạo đại học để có thể đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng này.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin

Như chúng ta đã biết, nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối giữa thế giới thật và ảo dựa trên những phần mềm công nghệ thông tin, kỹ thuật số và kết nối mạng. Chính vì thế, kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin và kỹ thuật số đóng vai trò rất quan trọng đối với nhà trường cũng như người học.

Để có thể đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng 4.0, những trường đại học trong giai đoạn tới phải đào tạo đủ chuyên gia công nghệ thông tin cũng như tích cực trang bị cho các em sinh viên các kiến thức kỹ thuật số và kỹ năng có liên quan để đáp ứng nhu cầu xã hội trong nền công nghiệp 4.0. Đồng thời, cũng cần trang bị khả năng ngoại ngữ cần thiết để có thể làm việc ở mọi nơi trong tư cách của công dân toàn cầu.

Định hướng đào tạo đáo ứng yêu cầu ngành nghề của cách mạng 4.0

Với sự phát triển của công nghiệp 4.0, vấn đề việc làm và thất nghiệp đang rất được quan tâm. Đặc biệt là vấn đề lực lượng lao động chưa thích ứng được với điều kiện mới của công nghiệp cũng như sự chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động giữa các lĩnh vực.

Thực tế , hiện nay đã có nhiều thay đổi về thị trường lao động, người máy bắt đầu thực hiện những công việc phổ thông thay cho con người. Chính vì thế, vấn đề đặt ra đối với các trường đại học là định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu ngành nghề của cuộc CMCN 4.0 và đào tạo lại để thích ứng với ngành nghề mới.

Thay đổi chương trình đào tạo phù hợp với cách mạng 4.0

Theo những chuyên gia giáo dục, chương trình đào tạo hiện nay chưa được linh hoạt, nội dung chưa phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường lao động CMCN 4.0.

Yêu cầu đặt ra là những trường đại học cần thực hiện hoạt động đào tạo theo hai hướng: một mặt phải đáp ứng tính định hướng xã hội, mặt khác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh những kiến thức về công nghệ thay đổi rất nhanh, việc trang bị cách thức tự học và ý thức học tập càng quan trọng hơn kiến thức của chương trình đào tạo. Có thể thấy rằng, cách mạng 4.0 đã tạo áp lực lớn trong hoạt động đào tạo đối với các trường đại học, từ việc xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật nội dung chương trình cho đến việc đào tạo kỹ năng cho người học để đáp ứng yêu cầu công nghiệp.

Xây dựng cơ sở đào tạo bậc cao

Đây cũng là một vấn đề cần thiết để giáo dục đại học có thể đáp ứng trong thời kỳ giáo dục 4.0. Cách mạng 4.0 đòi hỏi phương thức và phương pháp đào tạo thay đổi đi liền với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số và hệ thống mạng.

Những hình thức đào tạo online, đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng… sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai. Đây là yếu tố đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có sự chuẩn bị tốt nguồn lực tổ chức giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, xây dựng không gian học tập, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học….