Trong cuộc sống, bản thân mình là những giá trị lớn nhất. Có được giá trị bản thân là chính bạn sẽ thêm phần tự tin. Và những câu nói tiếng anh hay về bản thân dưới đây chắc chắn sẽ truyền ngọn lửa lớn lao tới bạn.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

1. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves. – Mahatma Gandhi.

=> Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

Những câu nói tiếng anh hay về yêu bản thân

Những câu nói tiếng anh hay về yêu bản thân

2. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller.

=> Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

3. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger.

=> Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

4 Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren.

=> Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

5. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown.

=> Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

6. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

=> Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

7. At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus.

=> Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.

các câu nói tiếng anh hay về bản thân

các câu nói tiếng anh hay về bản thân

8. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

=> Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

9. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt.

=> Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

10. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

=> Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

11. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

=> Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

Những câu nói tiếng anh về bản thân hay nhất

Những câu nói tiếng anh về bản thân hay nhất

12. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

=> Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

13. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

=> Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

14. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy.

=> Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

Hy vọng những câu nói tiếng Anh hay về bản thân này sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều động lực trong cuộc sống.